LEGAL DISCLAIMER
FAM NV – Neerveld 2, 2550 Kontich, België – RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) nr. 0460.034.178– BTW BE0460.034.178
STUMABO INTERNATIONAL NV – Industrieweg 3, 2630 Aartselaar, België – RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) nr. 0435.291.854 – BTW BE0435.291.854 (hierna genoemd “FAM- STUMABO”)

 

1. Algemeen: Welkom op de website van FAM – STUMABO www.fam-stumabo.com (hierna genoemd: “Website”). Hier zijn de basisregels die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”). Gelieve deze te lezen alvorens deze Website op enige wijze te gebruiken. Elke keer dat u de Website bezoekt, zal de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik, wat wil zeggen dat u altijd de meest recente versie aanvaardt. Alle wijzigingen zullen op de Website worden aangekondigd en de nieuwe Gebruiksvoorwaarden zullen dertig (30) dagen na de aankondiging van kracht worden. Indien u niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of indien u moeilijkheden heeft bij het lezen ervan, gelieve FAM – STUMABO te contacteren en deze Website in de tussentijd niet te gebruiken (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden). De inhoud van deze Website kan zonder waarschuwing worden gewijzigd en geeft geen aanleiding tot de totstandkoming, specificatie, wijziging of vervanging van nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk tussen FAM – STUMABO en de bezoeker zijn overeengekomen.

 

2. Aard van de verschafte informatie: De informatie die op deze Website beschikbaar is, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. De beelden en/of technische voorzieningen en uitrusting van het snijgereedschap beschreven op de Website zijn slechts voorbeelden en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Deze Website en de volledige inhoud ervan worden “as is” en zonder enige garantie ter beschikking gesteld. Het gebruik van de Website en de informatie erop is dus volledig op eigen risico.

 

3. Toegestaan gebruik: De Website mag enkel worden gebruikt zoals expliciet wordt beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
Uw recht om de inhoud van de Website te gebruiken, wordt verleend op voorwaarde dat u de inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsinformatie respecteert, en dat u alle voorwaarden, bepalingen en mededelingen bij de inhoud of elders op de Website aanvaardt.
Het is u uitdrukkelijk verboden (i) de Website (en de inhoud ervan) te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden en (ii) fouten op de Website, ongeacht of FAM – STUMABO hiervan op de hoogte is, in uw voordeel of in het voordeel van derden te gebruiken.

 

4. Aansprakelijkheid: FAM – STUMABO doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Indien de verschafte informatie fouten bevat of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is, zal FAM – STUMABO dit zo snel mogelijk proberen te corrigeren. Indien u onjuistheden zou opmerken, gelieve FAM – STUMABO te contacteren (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden).
FAM – STUMABO spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en om eventuele ongemakken als gevolg van technische problemen zoveel mogelijk te beperken. FAM – STUMABO kan een incorrecte technische werking of handelingen van onbevoegden echter niet volledig uitsluiten. De beschikbaarheid van de Website kan worden beïnvloed door een groot aantal factoren die buiten de controle van FAM – STUMABO vallen. Om deze redenen kan FAM – STUMABO geen ononderbroken toegang garanderen.
FAM – STUMABO is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot, tijdverlies, verlies van een kans, verlies van gegevens, winstderving en dergelijke meer). FAM – STUMABO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verklaringen die door derden op de Website worden gedaan of gepubliceerd en is niet gehouden tot het corrigeren van onnauwkeurige gegevens, informatie, conclusies of advies dat door derden is gepubliceerd in verband met deze of enige andere informatiebron die FAM – STUMABO ter beschikking stelt. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit echter de aansprakelijkheid van FAM – STUMABO voor een opzettelijke daad of fraude uit.

 

5. Links naar websites van derden: Deze Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover FAM – STUMABO geen technische of inhoudelijke controle heeft. FAM – STUMABO is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door derden. Aangezien FAM – STUMABO geen garantie biedt voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch voor de beschikbaarheid van deze websites, aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik ervan.

 

6. Intellectuele eigendom: Alle delen van de Website, met inbegrip van het logo, de naam, teksten, afbeeldingen, videobestanden, geluidsbestanden en lay-out, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, is FAM – STUMABO de enige eigenaar of licentiehouder van deze intellectuele eigendomsrechten. Elke vorm van kopiëren, reproductie, delen, imitatie of ander gebruik, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FAM – STUMABO. Alle of delen van de openbaar beschikbare inhoud van de Website mogen worden gekopieerd, gereproduceerd, gedownload, overgedragen, gecatalogiseerd en verdeeld voor referentiedoeleinden en op een manier die het bewustzijn van de Website en FAM – STUMABO op een positieve manier vergroot, onder andere via sociale netwerken, op voorwaarde dat bij elke voorstelling duidelijk wordt verwezen naar de Website en FAM – STUMABO. Dit alles onverminderd het recht van FAM – STUMABO om een dergelijke voorstelling op elk moment onmiddellijk stop te zetten.

 

7. Bescherming van persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens die FAM & STUMABO via deze Website verzamelt, worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid en Cookiebeleid. De informatie die u via uw gebruik van de Website verschaft, is vertrouwelijk. FAM – STUMABO is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met (i) de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en (ii) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), en (iii) andere toepasselijke regels inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Deze Gebruiksvoorwaarden en alle ermee verband houdende geschillen zijn onderworpen aan en moeten worden beslecht in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen in verband met het bestaan of de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en hun interpretatie of uitvoering zijn onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats waar FAM – STUMABO haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet voorschrijft dat een andere rechtbank bevoegd is.

 

9. Varia: Indien enig deel of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of bepalingen hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven alsof de ongeldige of niet-afdwingbare delen of bepalingen geen deel uitmaken van de Gebruiksvoorwaarden. Elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal automatisch worden gereduceerd tot wat (wettelijk) toegestaan is, rekening houdend met de inhoud en intentie van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

10. Contact: Indien u verdere informatie wenst of opmerkingen heeft, gelieve FAM – STUMABO als volgt te contacteren:
– schriftelijk: FAM NV – Neerveld 2, 2550 Kontich, België / STUMABO INTERNATIONAL NV – Industrieweg 3, 2630 Aartselaar, België
– telefonisch: +32 3 450 92 20
– via e-mail: marketing@fam.be