ZASTRZEŻENIE PRAWNE
FAM STUMABO POLSKA Sp. z.o.o., Ul. Wołaczyńska 65, 62-064 Plewiska k/Poznania, Polska
FAM NV – Neerveld 2, 2550 Kontich, Belgia – RLE Antwerpia (oddział Antwerpia) nr 0460.034.178– VAT BE0460.034.178
STUMABO INTERNATIONAL NV – Industrieweg 3, 2630 Aartselaar, Belgia – RLE Antwerpia (oddział Antwerpia) nr 0435.291.854 – VAT BE0435.291.854 (dalej „FAM- STUMABO”)

 

1. Informacje ogólne: Witamy na stronie internetowej FAM – STUMABO www.fam-stumabo.com (dalej: „Strona internetowa”). Poniżej opisane zostały podstawowe zasady korzystania ze Strony internetowej (dalej: „Warunki korzystania”). Prosimy o zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z niniejszej Strony internetowej w jakikolwiek sposób. Za każdym razem, gdy odwiedzasz Stronę internetową, najnowsza wersja niniejszych Warunków korzystania będzie regulować Twoje korzystanie ze strony, co oznacza, że zawsze akceptujesz najnowszą wersję. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na Stronie internetowej, a nowe Warunki korzystania wejdą w życie trzydzieści (30) dni po ogłoszeniu zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania lub masz trudności z ich odczytaniem, skontaktuj się z FAM – STUMABO i w międzyczasie zaprzestań korzystania z niniejszej Strony internetowej (patrz dane kontaktowe na dole Warunków korzystania). Zawartość niniejszej Strony internetowej może ulec zmianie bez powiadomienia i nie tworzy, nie określa, nie zmienia ani nie zastępuje żadnych nowych lub wcześniejszych zobowiązań umownych uzgodnionych na piśmie między FAM – STUMABO a odwiedzającym.

 

2. Charakter oferowanych informacji: Informacje dostępne na niniejszej Stronie internetowej mają charakter ogólny. Nie są one dostosowane do osobistych lub szczególnych okoliczności i dlatego nie mogą być uznawane za poradę osobistą. Obrazy i/lub cechy techniczne oraz wyposażenie narzędzi tnących opisanych na Stronie internetowej są tylko przykładami i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Niniejsza Strona internetowa i cała jej zawartość są dostarczane „tak jak są” i bez żadnych gwarancji. Korzystanie z niniejszej Strony internetowej i zawartych na niej informacji odbywa się zatem na wyłączne ryzyko odwiedzającego.

 

3. Dozwolone korzystanie: Ze Strony internetowej można korzystać wyłącznie w sposób wyraźnie opisany w niniejszych Warunkach korzystania.
Prawo odwiedzającego do korzystania z zawartości Strony internetowej jest przyznawane pod warunkiem, że nie będzie zmieniać treści, że będzie przestrzegać wszystkich praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji zastrzeżonych oraz że zaakceptuje wszystkie warunki, postanowienia i uwagi towarzyszące treściom lub pojawiające się w innym miejscu niniejszej Strony internetowej.
Wyraźnie zabrania się (i) korzystania ze Strony internetowej (i jej zawartości) w celach niezgodnych z prawem oraz (ii) wykorzystywania błędów na Stronie internetowej, znanych FAM – STUMABO lub nie, na korzyść własną lub stron trzecich.

 

4. Odpowiedzialność: FAM – STUMABO dokłada wszelkich starań, aby zawartość niniejszej Strony internetowej była jak najbardziej kompletna, poprawna, dokładna i aktualna. Jeśli podane informacje zawierają błędy lub jeśli niektóre informacje nie są dostępne, FAM – STUMABO postara się to jak najszybciej poprawić. W przypadku znalezienia jakichkolwiek nieścisłości prosimy o skontaktowanie się z FAM – STUMABO (dane kontaktowe znajdują się na dole Warunków korzystania).
FAM – STUMABO dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Stronę internetową wszelkimi rozsądnymi środkami i w jak największym stopniu ograniczyć wszelkie niedogodności spowodowane błędami technicznymi. FAM – STUMABO nie może jednak wykluczyć błędnych operacji technicznych lub nieautoryzowanego działania. Na dostępność Strony internetowej może mieć wpływ wiele czynników niezależnych od FAM – STUMABO. Z tego powodu FAM – STUMABO nie może zagwarantować nieprzerwanego dostępu do Strony internetowej.
FAM – STUMABO nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wynikowe (w tym między innymi utratę czasu, utratę możliwości, utratę danych, utratę zysków itp.). FAM – STUMABO nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia złożone lub opublikowane na Stronie internetowej przez strony trzecie ani też FAM – STUMABO nie ma obowiązku korygowania jakichkolwiek nieprawidłowych danych, informacji, wniosków lub porad publikowanych przez strony trzecie w odniesieniu do tego lub jakiegokolwiek innego źródła informacji, które zapewnia FAM – STUMABO. Jednak żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie wyłącza odpowiedzialności FAM – STUMABO za umyślne działanie lub oszustwo.

 

5. Linki do stron internetowych stron trzecich: Niniejsza Strona internetowa może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych, nad którymi FAM – STUMABO nie sprawuje żadnej kontroli technicznej ani merytorycznej. FAM – STUMABO nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez strony trzecie. Ponieważ FAM – STUMABO nie gwarantuje kompletności ani poprawności treści ani dostępności tych stron internetowych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z nich.

 

6. Własność intelektualna: Wszystkie elementy Strony internetowej, w tym logo, nazwa, teksty, obrazy, pliki wideo, pliki dźwiękowe i układ są chronione prawami własności intelektualnej. O ile nie określono inaczej, FAM – STUMABO jest jedynym właścicielem lub licencjobiorcą tych praw własności intelektualnej. Wszelkie formy kopiowania, powielania, udostępniania, naśladowania lub innego wykorzystania w jakiejkolwiek formie są zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody FAM – STUMABO. Całość lub część publicznie dostępnych treści Strony internetowej może być kopiowana, powielana, pobierana, przesyłana, katalogowana i rozpowszechniana w celach informacyjnych oraz w dowolny sposób, który pozytywnie zwiększa świadomość o Stronie internetowej i FAM – STUMABO, w tym za pośrednictwem sieci społecznościowych, pod warunkiem, że każde przedstawienie zawiera wyraźne odniesienie do Strony internetowej i FAM – STUMABO. Wszystko to bez uszczerbku dla możliwości FAM – STUMABO do natychmiastowego zakończenia takiego przedstawienia w dowolnym momencie.

 

7. Ochrona danych osobowych: Wszystkie dane osobowe gromadzone przez FAM – STUMABO za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności i polityką plików cookie. Informacje przekazywane podczas korzystania ze Strony internetowej są poufne. FAM – STUMABO odpowiada za przetwarzanie tych danych zgodnie z (i) belgijską ustawą z dnia 30 lipca 2018 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz (ii) Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz (iii) innymi obowiązującymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

 

8. Obowiązujące prawo i sąd: Niniejsze Warunki korzystania i wszelkie związane z nimi spory podlegają prawu belgijskiemu i muszą być rozstrzygane zgodnie z tym prawem. Wszelkie spory dotyczące istnienia lub stosowania niniejszych Warunków korzystania oraz ich interpretacji lub wdrażania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów, gdzie FAM – STUMABO ma swoją siedzibę, chyba że prawo wskazuje właściwość innego sądu.

 

9. Pozostałe postanowienia: Jeśli jakakolwiek część lub klauzula niniejszych Warunków korzystania zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną z jakiegokolwiek powodu, nie wpłynie to na pozostałe części lub klauzule i pozostaną one ważne i wykonalne, tak jakby nieważne lub niewykonalne części lub klauzule nie zostały uwzględnione w Warunkach korzystania. Każda nieważna lub niewykonalna klauzula zostanie automatycznie zredukowana do tego, co jest (prawnie) dopuszczalne, biorąc pod uwagę treść i cel niniejszych Warunków korzystania.

 

10. Kontakt: W sprawie dodatkowych informacji lub przekazania uwag można skontaktować się z FAM – STUMABO w następujący sposób:
– listownie: FAM STUMABO POLSKA Sp. z.o.o., Ul. Wołaczyńska 65, 62-064 Plewiska k/Poznania, Polska / FAM NV – Neerveld 2, 2550 Kontich, Belgia / STUMABO INTERNATIONAL NV – Industrieweg 3, 2630 Aartselaar, Belgia
– mailowo: biuro@fam-stumabo.pl